Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно „Младост - ММЦ“

29 декември 2016

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„Младост - ММЦ“, находящ се в община Приморско, област Бургас, представляващ територия с обща площ 188 690 кв. м – обособена част от крайбрежната плажна ивица, индивидуализиран съгласно специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол №  21-232/13.05.2015 г., с активна плажна площ по смисъла на по § 1, т.5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 61 549 кв. м и принадлежности с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезически измервания по реда на чл. 6, ал. 6 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие. Активната плажна площ е с точки по границите от № 1 до № 442 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 1 281 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 212 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Към обекта на концесия са включени и следните принадлежности:

1.прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия на морския плаж;

2.обекти на техническата инфраструктура - в размер общо на 2 213 кв. м, представляващи трайни обекти: бетонова площадка - 638 кв. м, шахта – 4 кв. м, други – 133 кв. м и трайни обекти разположени върху пясъчните дюни: бетонова площадка – 959 кв. м, шахта – 11 кв. м, други – 468 кв. м.

Върху територията на морския плаж са установените подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) в общ размер на 124 928 кв. м.

Търгът да се проведе на 16.01.2017 г. от 16:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 98 338,70 (деветдесет и осем хиляди триста тридесет и осем лева и седемдесет стотинки)  без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1,  в стая № 61, етаж № 6, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 13.01.2017 г. /включително/ в сградата на Министерството на туризма, гр. София, ул. “Съборна”  № 1, стая № 61, етаж № 6.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835; 02/ 90 46 836

Проект на Договор

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon