Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект-изключителна държавна собственост, индивидуализирана като „Фичоза - част 2“, община Варна, област Варна

30 ноември 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект-изключителна държавна собственост, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1393 от 27.03.2014г., представляващ морски плаж „Фичоза“, находящ се в община Варна, област Варна,   индивидуализирана като „Фичоза - част 2“, с обща площ на частта в размер на 8 712 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 10135.5511.832. Активната плажна площ на частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като „Фичоза - част 2“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 7 987 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 93 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като „Фичоза - част 2“,  са изключени площта, заета от обекти на инфраструктура, в размер на 8 кв. м, представляващи бетонова площадка и площта, заета от каменист плаж в размер на 717 кв. м. Частта от морски плаж „Фичоза“, индивидуализирана като „Фичоза - част 2“ е с дължина на бреговата линия 387 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 87 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 18.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 6 475,74 лв. (шест хиляди четиристотин седемдесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 30.11.2017 г. до 14.12.2017 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 30.11.2017 г. до 15.12.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon