Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Малък Оазис 3“ - част 1, отделена част от морски плаж „Малък Оазис 3“, находящ се в община Царево, област Бургас

05 февруари 2018

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Малък Оазис 3“ - част 1, отделена част от морски плаж „Малък Оазис 3“, находящ се в община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ на частта в размер на 1 747 кв. м., определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 5.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 48619.2.914.

 Активната плажна площ на частта от морски плаж „Малък Оазис 3“, индивидуализирана като „Малък Оазис 3“ – част 1, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 1 747 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 25 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Дължината на бреговата линия на частта от морски плаж „Малък Оазис 3“, индивидуализирана като „Малък Оазис 3“ – част 1 е 74 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 25 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

 

Търгът ще се проведе на 07.03.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 790,45лв. (седемстотин и деветдесет лева и четиридесет и пет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 05.02.2018 г. до 06.03.2018 г. / включително/ от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу представяне на платежен документ за извършеното плащане или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ. Банковата сметка на МТ е:  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 05.02.2018 г. до 06.03.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon