Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Кабакум - централен“, община Варна, област Варна

18 януари 2018

 

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост,  представляващ морски плаж „Кабакум - централен“, община Варна, област Варна, с обща площ в размер на 14 520 кв. м., определена въз основа на данните от специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 5 от 12-13.02.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 10135.2572.204. Активната плажна площ на морски плаж „Кабакум - централен“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 13 991 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 60 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Кабакум - Централен“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер на 212 кв. м., представляващи асфалтова плащадка – 206 кв.м.,  шахта – 2 кв.м. и шахта – 4 кв.м., заливаеми площи в размер на 297 кв. м. и площта на каменист плаж в размер на 20 кв.м. Морски плаж „Кабакум - централен“ е с дължина на бреговата линия 290 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 33 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 19.02.2018 г. от 10.00 часа  в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 27 104,68 лв. (двадесет и седем хиляди сто и четири лева и шестдесет и осем стотинки ) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 18.01.2018 г. до 16.02.2018 г. / включително /  от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 18.01.2018 г. до 16.02.2018 г.  /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon