Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, представляващ морски плаж „Ривиера“, община Варна, област Варна

24 ноември 2017

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, представляващ морски плаж „Ривиера“, находящ се в община Варна, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 33 655 кв. м, съставляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2574.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1486/24.02.2015 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с Протокол № 5 от 12-13 февруари 2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.

Активната плажна площ на морски плаж „Ривиера“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 28 751 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 235 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на морски плаж „Ривиера“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата, в размер на 2 240 кв. м, представляващи: асфалт с площ от 245 кв. м, бетонова алея с площ от 661 кв. м., 2 броя шахти, всяка с площ от 1 кв. м, кей, разположен върху площ от 90 кв. м., бетонова площадка с площ от 1175 кв. м. и бетонова площадка с площ от 67 кв. м., брегоукрепителни съоръжения с обща площ от 1 997 кв. м, заливаеми площи в размер на 113 кв. м. и каменист плаж с площ от 554 кв. м.

Морски плаж „Ривиера“ е с дължина на бреговата линия 804 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 219 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 15.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена 68 677,03 лв. (шестдесет и осем хиляди шестстотин  седемдесет и седем лева  и три стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1 000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 24.11.2017 г. до 11.01.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 24.11.2017 г. до 12.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon