Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Слънчев ден“, община Варна, област Варна

24 ноември 2017

 

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Слънчев ден“, находящ се в община Варна, област Варна, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 26 385 кв. м, съставляващ поземлен имот идентификатор 10135.2570.98 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост  № 1536 от 07.09.2015 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 26.02.2013 г. г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.  Активната плажна площ на морски плаж „Слънчев ден“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 25 400 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 322 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Слънчев ден“ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 814 кв. м., представляващи: чешма - 3 кв. м., бетонова площадка - 3 кв. м., бетонови стълби -  7 кв. м., бетонова площадка – 18 кв. м., бетонови стълби – 5 кв. м., бетонови стълби – 11 кв. м., тераса – 100 кв. м., бетонови стълби – 7 кв. м., плочки – 90 кв. м., бетонова площадка – 5 кв. м., бетонови стълби – 2 кв. м., бетонови стълби – 3 кв. м., плочки – 408 кв. м., масивна сграда – 56 кв. м., бетонова площадка – 22 кв. м., бетонова площадка – 74 кв. м. и територията, заета от заливаеми площи в размер на 171 кв.м. Морски плаж „Слънчев ден“ е с дължина на бреговата линия 755 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 224 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 12.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 74 231,02 лв. (седемдесет и четири хиляди двеста тридесет и един лева и две стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1 000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 24.11.2017 г. до 10.01.2018г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ. Банковата сметка на МТ е: IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 24.11.2017 г. до 11.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon