Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж морски плаж „Царево - централен“, община Царево, област Бургас

24 ноември 2017

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж морски плаж „Царево - централен“, находящ се в община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 7 047 кв. м., съставляващ поземлен имот идентификатор 48619.502.600 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Царево, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-56/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 434 / 05.02.1999 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. Активната плажна площ на морски плаж „Царево- централен“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 5469 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 91 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Царево - централен“ е изключена площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 15 кв. м., представляващи – бетонова площадка от 3 кв. м. и стълби на площ от 12 кв. м., каменист плаж с площ в размер на 563 кв. м, брегоукрепителни съоръжения с обща площ в размер на 1000 кв. м. Морски плаж „Царево - централен“ е с дължина на бреговата линия 382 м и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 137 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 16.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 6816,54 лв. (шест хиляди осемстотин и шестнадесет лева и петдесет и четири стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 24.11.2017 г. до 12.01.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 24.11.2017 г. до 15.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon