Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Св. Влас - болницата“, община Несебър, област Бургас

22 ноември 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

О

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Св. Влас - болницата“, находящ се в община Несебър, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 16 762 кв. м, съставляващ поземлен имот идентификатор 51500.505.381 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, изменени със Заповед № 18-2827-17.03.2014 г. на началника на СГКК - Бургас, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 764/25.11.2003 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 1 от 18.01.2013 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.  Активната плажна площ на морски плаж „Св. Влас - болницата“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 13 040 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 364 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.От активната плажна площ на морски плаж „Св. Влас - болницата“ , са изключени площи заети от обекти на инфраструктурата, представляващи бетонова площадка и стълби в размер на 444 кв. м.; площта, заета от каменист плаж в размер на 1 516 кв. м. и площите, заети от брегоукрепителни съоръжения в размер на 1 762 кв. м.

Морски плаж „Св. Влас - болницата“ е с дължина на бреговата линия 895 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 302 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 05.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена 51 902,57 лв. (петдесет и една хиляди деветстотин  и два лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация – 1 000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 22.11.2017 г. до 28.12.2017 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 22.11.2017 г. до 04.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

    Заповед

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon