Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Приморско - централен“, община Приморско, област Бургас

22 ноември 2017

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Приморско - централен“, находящ се в община Приморско, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 12 411 кв. м, съставляващ поземлен имот идентификатор 58356.506.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището  на землище на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106/09.12.2008 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно Акт за изключителна държавна собственост  № 467/01.04.1999 г. и специализирана карта и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 7 от 12.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. Активната плажна площ на морски плаж „Приморско - централен“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 12 407 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 122 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Приморско - централен“ са изключени: площта, заета от обекти на инфраструктурата в размер на 4 кв. м.  Морски плаж „Приморско-централен“ е с дължина на бреговата линия 528 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 119 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 04.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 40 050,06 лв. (четиридесет хиляди и петдесет лева и шест стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 22.11.2017 г. до 28.12.2017 г., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 22.11.2017 г. до 03.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon