Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Липите“, община Царево, област Бургас

13 ноември 2017

 

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Липите“, находящ се в община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 22 741 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 05 декември 2012 г. и актуализация на специализираната карта на видовете дюни, приета с протокол № 21-22/07.04.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 66528.32.30  и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 765/25.11.2003 г.  Активната плажна площ на морски плаж „Липите“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 16 236 кв. м и с точки по границите от  № 1 до № 80 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на   морски плаж „Липите“ са изключени площите на установените подвижни (бели) дюни и неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) в размер на 6 090 кв.м и площта заета от каменист плаж в размер на 415 кв.м. Морски плаж „Липите“ е с дължина на бреговата линия 427 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 80 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 15.12.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена 2 662,54 лв. (две хиляди шестстотин шестдесет и два лева и петдесет и четири  стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 13.11.2017 г. до 13.12.2017 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 13.11.2017 г. до 13.12.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon