Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сарафово - юг“, община Бургас, област Бургас

09 ноември 2017

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Сарафово - юг“, находящ се в община Бургас, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 28 488 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 13.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 07079.1.1518 и данните от Акта за изключителна държавна собственост № 1608 от 24.04.2017 г. Активната плажна площ на морския плаж по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 28 488 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 87 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 12.12.2017 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 17 402,27 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин и два лева и двадесет и  седем  стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 09.11.2017 г. до 08.12.2017 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 09.11.2017 г. до 11.12.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon