Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Созопол-Запад“, находящ се в община Созопол, област Бургас, индивидуализирана като „Созопол-Запад - част 2“

28 декември 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Созопол-Запад“, находящ се в община Созопол, област Бургас, индивидуализирана като „Созопол-Запад - част 2“, с обща площ на частта в размер на 849 кв. м., определена въз основа на данните от специализираната карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 5 от 4.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 67800.36.54.

Активната плажна площ на частта от морски плаж „Созопол-Запад“, индивидуализирана като „Созопол-Запад - част 2“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 849 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 24 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Частта от морски плаж „Созопол - Запад“, индивидуализирана като „Созопол-Запад - част 2“ е с дължина на бреговата линия 77 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 24 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 31.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 869,18 лв. (осемстотин шестдесет и девет лева и осемнадесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 28.12.2017 г. до 29.01.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 28.12.2017 г. до 30.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon