Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на морски плаж „с. ЛОЗЕНЕЦ“

06 юни 2016

Министерството на туризма обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж, а именно:

„с. ЛОЗЕНЕЦ“, находящ се в община Царево, област Бургас, обхващащ поземлен имот с идентификатор 44094.501.294, индивидуализиран съгласно специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като “морски плаж N:31” с Протокол № 6 от 05.12.2012 г. и е с активна плажна площ, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в размер на 5 864 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 296 м и с точки по границите от № 1 до № 49 включително, координирани в координатна система „БГС 2005”. 

Търгът да се проведе на 21.06.2016г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална тръжна цена на обекта – 6 092,38 лева (шест хиляди и деветдесет и два лева и 38 стотинки) - без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева с включен ДДС.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в стая № 62, етаж 6 в сградата на МТ, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч., срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. до 20.06.2016г. /включително/ в сградата на МТ, гр. София, ул. “Съборна” № 1, стая № 62, етаж 6.

Оглед на обекта – свободен.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 885

Заповед

Договор

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon