Обява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Малък плаж – Лозенец“, община Царево, област Бургас

20 декември 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Малък плаж - Лозенец“, община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 2 713 кв. м., определена въз основа на данните от Акт за изключителна държавна собственост № 1394 от 27.03.2014 г., специализираната карта, приета с протокол № 6 от 05.12.2012 г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и съставляващ поземлен имот с идентификатор 44094.501.542 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-54/24.08.2006 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № КД-14-02-234/13.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас. Активната плажна площ на морския плаж по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 2 376 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 43 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Малък плаж - Лозенец“ са изключени площта, заета от обекти на инфраструктура, в размер на 38 кв. м и площта на каменист плаж в размер на 299 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 131 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 58 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 26.01.2018 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 3 877,13 лева (три хиляди осемстотин седемдесет и седем лева и тринадесет стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж: партер, всеки работен ден от 20.12.2017 г. до 24.01.2018 г. / включително /от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 20.12.2017 г. до 25.01.2018 г. /включително/в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

 

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon