Обява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Каварна-част 2“, община Каварна, област Добрич

18 декември 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, индивидуализирана като морски плаж „Каварна – част 2“, обособена част от морски плаж „Каварна“, находящ се в община Каварна, област Добрич, част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ на частта в размер на 6 218  кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 4 от 14-15.02.2013 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за част от територията на поземлен имот с идентификатор 35064.501.2321.

Активната плажна площ на частта от морски плаж „Каварна“, индивидуализирана като „Каварна – част 2“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 6 032 кв. м. и с точки по границите от № 1 до № 83 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на частта от морски плаж „Каварна“, индивидуализирана като „Каварна – част 2“ са изключени площите, заети от обекти на инфраструктурата в размер на 186 кв.м.

Частта от морски плаж „Каварна“, индивидуализирана като „Каварна – част 2“ е с дължина на бреговата линия 185 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 68 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 23.01.2018 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 3 661,61 лв. (три хиляди шестстотин шестдесет и един лева и шестдесет и една стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 18.12.2017 г. до 19.01.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 18.12.2017 г. до 22.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon