Обявява търг тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Обзор-мотела“, община Несебър, област Бургас

08 декември 2017

 

ЗАПОВЕД (изтегли pdf)

 

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж морски плаж „Обзор-мотела“, находящ се в община Несебър, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 69 057 кв. м., определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол от 02.11.2011 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 53045.213.611 и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 579/12.01.2000 г.

Активната плажна площ на морски плаж „Обзор-мотела“ по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 61 783 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 243 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Обзор-мотела“ са изключени заливаеми площи в размер на 213 кв.м. и затревени площи в размер на 7 061 кв.м. Морски плаж „Обзор-мотела“ е с дължина на бреговата линия 1 138 м и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 101 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 10.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 105 260.77 лв. (сто и пет хиляди двеста и шестдесет лева и седемдесет и седем стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 08.12.2017 г. до 08.01.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при Министерство на туризма.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 08.12.2017 г. до 09.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon