Открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Каваци-юг", община Созопол, област Бургас

23 декември 2019

Комисията по чл.8ж от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, назначена със Заповед № Р-159 от 11.12.2019 г. на министър-председателя на Република България, на основание чл.8з, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие във връзка с Решение № 704 от 26.11.2019 г. (обн. ДВ, бр. 94 от 2019 г.) на Министерския съвет за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Каваци-юг“, община Созопол, област Бургас, на свое заседание, проведено на 18.12.2019 г. одобри документация за концесия за морски плаж “Каваци-юг“, община Созопол, област Бургас.

            На 22.01.2020 г. в сградата на Министерството на туризма – гр. София, ул. „Съборна“ № 1 от 14:00 часа ще се проведе отрита процедура за определяне на концесионер на морски плаж „Каваци-юг“, община Созопoл, област Бургас, наричан по-нататък „обект на концесията”.

Документацията е достъпна за всички участници на интернет страницата на Министерството на туризма, директория „Обяви и търгове“, поддиректория „Открити процедури за възлагане на концесии“.

Заявления с приложения и оферти за участие в процедурата съгласно условията на документацията се приемат и регистрират всеки ден от 10:00 до 12:00 часа до 12:00 часа на 20.01.2020 г. в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1, стая № 61 , етаж № 6.

В откритата процедура може да участва всяко физическо и юридическо лице или обединение на такива лица, подали заявления с оферти в горепосочения срок, за които не са налице основания за изключване по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, условията и реда за провеждане на откритата процедура и другите действащи нормативни актове, свързани с дейността.

Огледът на обекта – свободен.

Условия и ред

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Приложение № 12

Приложение № 13

Приложение № 14

Приложение № 15

Заявление

Предложение по първи критерий

Предложение по втори критерий

Проект на договор

Справка за реда на плащане

Методика

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon