Стартира изпълнението на Проект „Еко туризъм по Дунав“

25 август 2017

На 22.08.2017г. в гр.Кълъраш, Румъния бе подписан договор за  финансиране на Проект „Еко туризъм по Дунав“, който ще се изпълнява в рамките на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 2014-2020. 

Министерство на туризма е партньор и ще изпълнява дейностите по проекта съвместно с Асоциация „Достъп за всички“ от Румъния (водещ партньор), Министерство на туризма (Румъния), Агенция за развитие на човешките ресурси-гр.Русе (България).

Проектът е на обща стойност 735 766 евро (1 439 034 лв), като бюджетът на Министерството на туризма е 46 390 евро (90 731 лв). Европейският фонд за регионално развитие осигурява 85% от бюджета на проекта, националното съ-финансиране от 13% се осигурява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а 2% от разходите са за сметка на Министерство на туризма.

Проектът има за цел да подобри капацитета на публичната администрация и гражданското общество в трансграничната територия при идентифициране на средства за развитие на екотуризма, откриване на финансови източници, разписване и успешно изпълнение на трансгранични проекти. За постигането на целта по проекта ще бъдат организирани 6 серии от обучения, насочени към местни човешки ресурси – служители от Дунавския регион. След приключване на обученията ще бъдат проведени опознавателни турове и ще бъдат създадени 10 екотуристически продукта.

Срокът на изпълнение на проектните дейности е 24 месеца.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon