Подписан е договорът за безвъзмездна финансова помощ по проект за подкрепа на координаторите по Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион

07 април 2017

Подписан е договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект за подкрепа на координаторите по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия (04.04.2017 г.) . Проектът се изпълнява по Транснационална програма „Дунав“ в партньорство с Министерството на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Румъния. Двете министерства са координатори по Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия – „Насърчаване на културата, туризма и контактите между хората“.   

Общият бюджет на проекта е 352 942 евро, който е поделен по равно между българския и румънския партньор. Бюджетът на Министерството на туризма е 176 471 евро, от които 150 000 евро от Европейския фонд за регионално развитие и 26 471 евро национално съфинансиране. Проектът има за цел да подпомогне двамата координатори, като ще се финансират различни проучвания, провеждането на срещи и конференции. Те имат за дел да допринесат за постигане целите на Приоритетна област 3 на Дунавската стратегия. Продължителността на проекта е до края на 2019 г.

Допълнителна информация за Приоритетната област може да бъде получена на http://www.danubecultureandtourism.eu/

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon