Министър Балтова разпореди незабавна проверка на плажа във Варна

07 март 2017

Министърът на туризма Стела Балтова разпореди незабавна проверка във връзка със сигналите за строителство на плаж "Офицерски-изток" във Варна. Служители от дирекция „Управление на морските плажове“ ще проверят на място сигналите и в случай на установени нарушения ще бъдат предприети законосъобразни действия.

Извършената до момента проверка по документи сочи, че за плажа има сключен договор за наем от 13.06.2016 г. с наемател „Теменуга 2014“ ЕООД, представлявано от Александър Александров. Съгласно този договор наемателят има право да постави преместваеми обекти и съоръжения, в това число може да осигури допълнителна търговска площ около заведенията за бързо хранене, след разрешение от главния архитект на общината, въз основа на одобрена от министъра на туризма специализирана схема на преместваемите обекти и съоръжения, в това число допълнителна търговска площ.

За морски плаж „Офицерски–изток“ има одобрена от министъра на туризма на 22.07.2016 г. схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, в това число допълнителна търговска площ, отговаряща на всички нормативни изисквания.

Разрешението за поставяне върху територията на морския плаж се издава от главния архитект еднократно за срока на наема (чл. 13, ал. 7 от ЗУЧК) и е валидно до изтичане срока на наема или до промяна на схемата и одобряването й по реда на чл. 13, ал. 3 от ЗУЧК.

Съгласно чл. 56 и чл. 57а от Закона за устройство на територията, който касае поставянето на преместваеми обекти и съоръжения, както и тяхното премахване, правомощия има кметът на общината. Относно разрешенията за поставяне на преместваеми обекти е компетентен главният архитект на общината.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon