Министерството на туризма започна провеждането на първите изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод“

11 юли 2017

Министерството на туризма стартира провеждането на първите изпити за екскурзоводи в съответствие с изискванията на приетата Наредба № 1 от 5 януари 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията. Първите допуснати кандидати за явяване на изпит са 62-ма души, които ще се явят в периодите 11-14 и 17-18 юли, съгласно одобрен от министъра на туризма график за участниците в шест групи. Заместник-министър Ирена Георгиева се срещна с първите участници и им пожела успех.

Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда два пъти годишно и се състои от две части – писмена (решаване на тест) и устна (представяне на екскурзоводска беседа по определен маршрут). До него се допускат за участие всички кандидати, които отговарят на необходимите условия и са представили изискуемите документи по чл.14 от Наредбата.

Кандидатите ще бъдат оценявани с "издържал" или "неиздържал" от комисия, назначена със Заповед на министъра на туризма. За да се получи оценка „издържал“ за придобиване на професията „Екскурзовод“, е необходима кандидатът да премине успешно както на писмената част, така и на устната част.

Министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице ще издава на кандидата, който е получил оценка „издържал", удостоверение за екскурзоводска правоспособност, съгласно Наредбата за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод".

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon