Информация за наемателите по действащи договори за наем на морски плажове – обекти изключителна държавна собственост

13 февруари 2017

Министерството на туризма уведомява наемателите по действащи договори за наем на морски плажове, по които срокът за плащане на годишни наемни цени е до 15.02.2017 г., че Националният статистически институт определи за 2016 г. средногодишна инфлация в % в стойност от /- 0,8/, с дефлация. Това означава, че дължимата годишна наемна цена за 2017 г. следва да е в същия размер на годишна наемна цена за 2016 г.

Плащането на годишна наемна цена се извършва в срок, съгласно действащите договори за отдаване под наем морски плажове – обекти изключителна държавна собственост.

В тази връзка дължимите суми следва да бъдат внесени по сметката на Министерството на туризма в БНБ:

IBAN: BG71 BNBG 9661 3000 1171 01

BIC: BNBGBGSD

Съобщенията ще се приемат на следните e-mail адреси:Следва да се има предвид, че за получаване на електронна фактура от Министерството на туризма за годишната наемна цена за 2017 г., трябва да изпратите актуален e-mail адрес и информация за № на договора, наемател,   наименованието на  плажа, общината и областта.

k.necheva@tourism.government.bg и g.mutafchiev@tourism.government.bg

За въпроси и информация за размера на наемните цени, може да се свържете с експерт от Дирекция „Управление на морските плажове“ на тел. 02/ 9046 879 и 02/ 9046 852.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon