Окончателни оценки от проведени през м. декември 2018 г. изпити за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"