Обяви и търгове
 
Сключване на рамково споразумение за изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства

Дата на обявяване: 05.12.2012

Уважаеми дами и господа,

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция "Природни ресурси и концесии", с адрес гр. София 1000, ул. "Триадица" №8, на основание Решение № РД-16-1689/05.12.2012 г. на заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма за откриване на процедурата и в качеството му на Възложител отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на концесионни анализи и актуализация на съществуващи концесионни анализи за находища на подземни богатства по смисъла на Закона за подземните богатства.

Приложения:

Решение

Обявление

Документация за участие

Приложения

Отваряне на ценови предложения

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (22.10.2014 г.)

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка (07.11.2014 год.)

Гаранции за изпълнение по договори за обществена поръчка (дата на публикуване: 17.11.2014 год.)

 
Крайна дата за подаване на документи: 21.01.2013
 
отпечатай тази страница
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg