Обяви и търгове
 
Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност и зелена икономика", изпълнявана по Област на въздействие 2.3.

Дата на обявяване: 22.02.2012

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма отправя покана за участие в открита процедура по реда на Глава V от ЗОП с предмет: "Избор на асистент по проекта и на асистент по верификацията по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Енергийна ефективност и зелена икономика", изпълнявана по Област на въздействие 2.3. "Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници" в рамките на Приоритетна ос 2 "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" на ОП "Конкурентоспособност"" при следните обособени позиции:

  1. Обособена позиция №1 "Проверка и становище относно съответствието с техническите изисквания за допустимите категории проекти по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика"; проверка на съответствието на проведените процедури за избор на изпълнители съобразно конкретните изисквания на процедурата и изискванията на ПМС № 55/2007, НВМОП или ЗОП; предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти; предоставяне на информация относно размера на безвъзмездната финансова помощ на одобрените проекти; предоставяне на информационни услуги на потенциалните бенефициенти по процедурата и други дейности, свързани с цялостното администриране на процеса по оценка на проектите"
  2. Обособена позиция №2 "Мониторинг и верификация на изпълнението на дейностите по сключените договори по процедура "Енергийна ефективност и зелена икономика", включително извършване на проверки на място; актуализиране на Списъка на допустимите категории материали и оборудване, представляващ неразделна част от Насоките за кандидатстване и приложенията към тях"

Забележка: Участник може да участва само за една от двете обособени позиции, с оглед избягване на конфликт на интереси.

Документация

Договор

Приложения

Разяснения от 05.03.2012г.

Разяснения от 12.03.2012г.

Разяснения от 23.03.2012г.

Разяснения от 19.03.2012г.

Разяснения от 20.03.2012г.

Разяснения от 27.03.2012г.

Уведомление за отвяряне на ценови предложения

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка по обособена позиция 2 (дата на публикуване: 24.11.2014 г.)

 
Краен срок за получаване на документи: 23.03.2012
Крайна дата за подаване на документи: 03.04.2012
 
отпечатай тази страница
 
 
Сайт на Управляващия орган на ОП "Конкурентоспособност" - в нов прозорец
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mee.government.bg