Administrative Services

Работно време на Звеното за административно обслужване:

от 09:00 до 17:30 часа (без прекъсване)

На основание чл. 10, ал. 4 от Наредбата за административно обслужване: „В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време”.

Лице за контакт: Георги Панчев, началник на отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване“.

Тел.: 02/9046823 : email: G.Panchev@tourism.government.bg

Subscribe to Administrative Services