Новини

Приключиха две обществени консултации на Европейската комисия: Обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието и Обществена консултация относно насоките на Комисията за консултации със заинтересованите лица, проведени в периода 18 юни – 30 септември 2014 г., в които взе участие и България

Европейската комисия разполага с широк набор от инструменти за по-добро регулиране. Един от тях е оценката на въздействие, която представлява прозрачно оценяване на законодателните и незаконодателните варианти на политиката чрез сравняване на потенциалните ползи и разходи в икономически и социален план и от гледна точка на околната среда.


На 5 септември 2014 г. в Сити хотел в гр. София се проведе закриващата конференция по проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест”

По време на конференцията г-н Атанас Атанасов – управител на изпълнителя Обединение „И-Рисърч“, адв. Иванка Кехайова и адв. Нели Терзиева – ключови експерти юристи, представиха окончателните резултати от проекта, свързани с измерените административните разходи и определяне на административната тежест, както и предложенията за намаляване на административна тежест за бизнеса в България.


На 18 февруари 2014 г. в Сити хотел в гр. София се проведе откриващата конференция по проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест”

На 18.02.2014 г., Красин Димитров, заместник министър на икономиката и енергетиката откри в Сити хотел София встъпителната конференция в рамките на проекта за намаляване на административната тежест за бизнеса в България

Актуални теми


Обществена консултация относно преразглеждането на насоките на Комисията за оценка на въздействието Обществена консултация относно насоките на Комисията за консултации със заинтересованите лица

Документи

Програми за по-добро регулиране за периода 2008-2010 г. и 2010-2013 г., други национални и европейски документи свързани с намаляването на административната тежест. Още...
Контакти

гр. София, ул. "Славянска" 8 (виж мястото на картата)
ЕИК 130169256
тел. центр.: +359 2 9407001
факс: +359 2 987 2190; +359 2 981 9970

Етап 3 на измерването

Етап 3 на измерването представлява част от Проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Измерена административна тежест по области от законодателството на Етап 3:

Още...


Обобщени резултати от Етап 3
Финални доклади от Етап 3


Етап 2 на измерването

Идентифициране на информационните задължения, произтичащи от националното законодателство, въвеждащо национални и транспонирани европейски изисквания, измерване на текущото състояние на административните разходи, свързани със задължението за информиране и формулиране на предложения за намаляване на тези административни разходи. Още...

Етап 1 на измерването

Идентифициране на информационните задължения, произтичащи от националното законодателство, което не е ангажирано с въвеждане на европейското законодателство, измерване на текущото състояние на административните разходи, свързани със задължението за информиране и формулиране на предложения за намаляване на тези административни разходи. Още...

Методология

При осъществяването на проектите беше използван Моделът на стандартните разходи (МСР, англ. ез - Standard Cost Model, SCM).

Моделът на стандартните разходи (МСР) е най-широко прилаганата методология за измерване на административните разходи днес. Разработен е, за да предложи опростен, последователен метод за оценка на административните разходи, наложени на бизнеса от законодателството и централната власт. Представлява прагматичен подход за измерване, чрез който се постигат съпоставими оценки в различни законодателни области.

Още...