За Обществено обсъждане

Обществено обсъждане на Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение и реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране действието и прекратяване на категорията.