Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

19 май 2019

Списък на задължените лица, неподали в срок декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ

№ по ред име, презиме, фамилия: длъжност/звено/дирекция вид декларация
1 Радина Любомирова Хаджиева * младши експерт в отдел „Регулиране на туристическите дейности“, Главна дирекция „Туристическа политика“ по чл. 35, ал. 1, т. 2
2 Иван Людмилов Иванов * главен специалист в дирекция „Програми и проекти в туризма“ по чл. 35, ал. 1, т. 2
3 Десислава Стефанова Декова * началник на отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, дирекция „Туристическа политика“ по чл. 35, ал. 1, т. 2

Забележка:

(*1)  лицето е подало декларация извън срока  № ДИИ2-104/04.10.2018 г.

(*2)  лицето е подало декларация извън срока  № ДИИ2-106/09.10.2018 г.

(*3)  лицето е подало декларация извън срока  №  ДИИ2-231/17.06.2019 г.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon