Нормативни и други документи

17 януари 2018

 

Дейността на Инспектората се осъществява в съответствие със следните нормативни и административни актове:

  1. Закон за администрацията;
  2. Закон за държавния служител;
  3. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
  4. Административно процесуален кодекс;
  5. Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;
  6. Устройствен правилник на Министерство на туризма;
  7. Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България    2015-2020 г.;
  8. Утвърдени от министъра на туризма вътрешни нормативни документи:

1.Вътрешни правила за дейността на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в Министерство на туризма в сила от 10.07.2019 г.

2.Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси и за движението на тези сигнали в Министерство на туризма.

  9.Наредба за административното обслужване

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon