Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект-изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж "Червенка", находящ се в община Созопол, област Бургас

13 март 2020

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

 

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, обособена част от крайбрежната плажна ивица, представляващ морски плаж „Червенка“, находящ се в община Созопол, област Бургас, с обща площ в размер на 8 453 кв.м., съставляващ поземлен имот с идентификатор 81178.7.125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-12/24.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед № КД-14-02-204/06.02.2014 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър - гр. Бургас, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна държавна собственост № 1389/21.03.2014 г. и специализираната карта и регистър на морския плаж, приета с Протокол № 5/04.12.2012  г. на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Активната плажна площ на морски плаж „Червенка“, по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие е в размер на 3 012 кв.м. и с точки по границите от № 1 до № 37 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

В активната плажна площ на морски плаж „Червенка“ не са включени следните площи: общата площ на обектите на инфраструктурата, представляващи воден лифт в размер на 717 кв.м., площта на каменист плаж в размер на 4 210 кв.м., затревени площи в размер на 514 кв.м.

Морски плаж „Червенка“ е с дължина на бреговата линия 585 метра и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1 до № 106 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

            Към обекта е включена и прилежащата към него акватория с широчина 200 м, измерена от бреговата линия.

Принадлежност на морския плаж са преместваемите обекти и съоръжения, които ще бъдат поставени върху обекта и елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат изградени върху обекта, необходими за използването на преместваемите обекти и съоръжения.

Търгът ще се проведе на 14.04.2020 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 7 906,12 лв.  (седем хиляди деветстотин и шест лева и  дванадесет стотинки) без ДДС.

        Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 1000.00 (хиляда) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж 6, стая 61, всеки работен ден от 13.03.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 13.04.2020 г. /включително/, срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD или чрез картово плащане чрез терминално устройство ПОС при МТ.

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от  13.03.2020 г. във времето от 10.00 ч. до 12.00 ч., до 12.00 ч. на 13.04.2020 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1 от служител на дирекция „Управление на морските плажове“ към Министерството на туризма и след установяване на представителната власт/самоличността на заявителя и регистриране в нарочен регистър срещу подпис.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

Телефон за информация относно търга: 02/ 90 46 881

                                                                      02/ 90 46 880

 

Заповед

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon