Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас

29 декември 2017

О Б Я В А

Министерство на туризма

/МТ/

Обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект - изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Варвара“, находящ се в община Царево, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 3 536 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 6 от 05 декември 2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот – изключителна държавна собственост с идентификатор 10094.6.9 и данните от Акт за изключителна държавна собственост № 698/25.07.2002 г.

Активната плажна площ на морски плаж „Варвара“, определена по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 2 978 кв.м и с точки по границите от № 1 до № 32 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

От активната плажна площ на  морски плаж „Варвара“, е изключена площта заета от каменист плаж в размер на 558 кв. м.

Морски плаж „Варвара“ е с дължина на бреговата линия 156 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 36 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът да се проведе на 31.01.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта 3 830,73 лв. (три хиляди осемстотин и тридесет лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение - 5 години

Цена на тръжната документация - 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден от 29.12.2017 г. до 29.01.2018 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. от 29.12.2017 г. до 30.01.2018 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж :партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка.

 

Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836

Заповед

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon