Отдел „Регулиране на туристическите дейности”

Елеонора Младенова - началник на отдел

 1. подпомага и участва в дейността на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА) и на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО); изготвя предложения и планове до ЕККСТО за извършване проверки на място за категоризация и сертификация на туристически обекти и участва в проверките на място в обектите;
 2. извършва предварителен контрол на заявленията на лицата, кандидатстващи за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, както и на тези за категоризиране или за сертифициране на туристически обекти; разработва и предлага за утвърждаване от министъра вътрешни правила за категоризацията и сертификацията на туристическите обекти, както и за регистрацията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;
 3. извършва предварителен контрол на заявленията на лицата, кандидатстващи за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач" и вписване в Списъка на правоспособните планински водачи, част от Националния туристически регистър;
 4. извършва предварителен контрол на заявленията на лицата, кандидатстващи за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Екскурзовод" и вписване в Списъка на правоспособните екскурзоводи, част от Националния туристически регистър;
 5. извършва предварителен контрол на заявления и участва в комисия за определяне степента на сложност на ски писти;
 6. разглежда уведомяванията, направени от председателя на Комисията за защита на потребителите в резултат на контролните му правомощия по Закона за туризма, и предлага на министъра прекратяване или понижаване на категорията на туристически обекти, съответно заличаване на регистрацията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност;
 7. съставя актове за установяване на извършено нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания при констатирани нарушения на изискванията на Закона за туризма и на подзаконовите актове по прилагането му, в изрично посочените в закона случаи, и предлага на министъра да наложи глоби и имуществени санкции;
 8. разработва и предлага за утвърждаване от министъра образците на документи и категорийна символика за административните режими и услуги по Закона за туризма;
 9. подпомага министъра в дейностите по организиране и координиране на контрола върху качеството на туристическия продукт;
 10. подпомага инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
 11. организира воденето, актуализирането и поддържането на Националния туристически регистър;
 12. вписвана заявена промяна в обстоятелствата в Националния туристически регистър;
 13. издава на дубликат на удостоверение за регистрация или на удостоверение за определена категория;
 14. изготвя справки и дава консултации относно прилагането на регистрационните режими по Закона за туризма и нормативните актове издадени в негово приложение.