Отдел „Правни дейности и обществени поръчки”

 Функции по дейност „Правно обслужване”

 1. Осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;
 2. Разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;
 3. Дава становища по проекти на нормативни актове в областта на туризма, както и във всички случаи, в които Министерството е заинтересувано ведомство;
 4. Изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения на Министерския съвет, свързани с дейността на Министерството;
 5. Подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е министърът;
 6. Изготвя становища по проекти на международни договори;
 7. Изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове, издавани от министъра или от упълномощено от него длъжностно лице;
 8. Изготвя проекти на граждански договори, съгласува по законосъобразност граждански и трудови договори, сключвани в Министерството;
 9. Дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за обществените поръчки, Закона за държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани в Министерството;

Функции по дейност „Обществени поръчки”

 1. Участва в провеждането на обществени поръчки, като:
  а) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на изпращане на информация до Регистъра към Агенцията по обществени поръчки, включително по отношение на възстановяване на гаранциите за участие в процедурите;
  б) изпраща, включително по електронен път, до изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки информацията по чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, с изключение на информацията за изпълнените и прекратените договори за обществени поръчки;
 2. Дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за обществените поръчки.

Функции по дейността „Търговски дружества”

 1. Изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала – протоколни решения, пълномощни за участие в общи събрания на акционерите или съдружниците, договори за възлагане на управлението и на контрола;
 2. Анализира финансово-икономическото състояние на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и подготвя цялата документация, свързана с одобряването на годишните им финансови отчети;
 3. Упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва съдействие при контактите с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и с други държавни органи;
 4. Води регистъра по чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Постановление № 112 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния административен съд от 2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г., бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и бр. 49 от 2013 г.);
 5. Наблюдава и предприема действия по запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно участие в капитала им;
 6. Участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното участие, приватизацията и други, с оглед на отрасловата компетентност на министъра;
 7. Изготвя цялостната документация по преструктуриране на държавното участие в капитала на търговски дружества с държавно участие чрез преобразувания, увеличаване/намаляване на капитала и др.;
 8. Организира и подготвя дейността на министъра по прекратяване чрез ликвидация на дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, при вземането на решения за прекратяване на процедура по ликвидация и продължаване дейността на търговските дружества или тяхното преобразуване;
 9. Осъществява мониторинг на процедурите по ликвидация на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала, от прекратяването им до заличаването им от търговския регистър;
 10. организира и координира дейността по тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;
 11. съхранява договорите и документите по сключени с министъра в качеството му на приватизиращ орган сделки за търговски дружества от сектор „Туризъм“; извършва анализи и оценки и предоставя информация и преписи от документи по сделки в отговор на заявления и сигнали от заинтересовани лица.

Дейностите свързани с Търговските дружества се изпълняват в координация с дирекция „Финанси и управ­ление на собствеността“.