Отдел „Човешки ресурси и административно обслужване”

Лазарина Тотова - началник на отдел

 

Функции по дейност „Човешки ресурси”

 1. Прилага подходящи политики и стратегии по управлението и развитието на човешките ресурси в държавната администрация в съответствие със стратегическите цели на Министерството и за оптимизиране на организационната структура;
 2. Организира дейността по набирането, подбора и назначаването на персонала; организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване на държавна служба в Министерството;
 3. Осъществява правно-нормативното обслужване в областта на служебните и трудовите правоотношения; изготвя всички актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, в съответствие с действащото законодателство; съставя, води и съхранява служебните и трудовите досиета;
 4. Координира и подпомага дейността по разработване, актуализиране и утвърждаване на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението на служителите в администрацията;
 5. Изготвя проекта на годишен план за обучение на служителите в администрацията и анализира дейностите по обучението;
 6. Подготвя становища по проекти на актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната администрация;
 7. Участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството в частта численост на персонала и разходваните средства за възнаграждения; участва и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;
 8. Поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на човешките ресурси.

Функции по дейност „Административно обслужване”

 1. Осигурява дейността по приемането на предложения и сигнали от граждани и представители на организации, включително изслушването на техните предложения и сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
 2. Осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
 3. Координира подготовката на материалите на Министерството за заседанията на Министерския съвет;
 4. Организира и оформя предложенията на Министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети за изпълнението й;
 5. Организира и осъществява деловодната дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана информационна система, включваща система за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в архива;
 6. Организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
 7. Организира дейността по съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове, както и поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове, като организира информирането на дирекциите относно актовете, отнасящи се до дейността на Министерството.