Отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма”

Венелина Червенкова - началник на отдел

 1. участва в разработването на концепция за туристическо райониране на страната и подпомага дейността по регионализиране на туристическия продукт на страната;
 2. осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Националния съвет по туризъм;
 3. осигурява координацията с туристическите сдружения и с организациите за управление на туристическите райони;
 4. подпомага дейността по създаването на национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз основа на единни стандарти и на основата на публично-частно партньорство;
 5. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите, програмите и концепциите, свързани с туризма;
 6. участва в разработването и съдейства за въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото туристическо развитие;
 7. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на туризма в страната и друга информация за развитието на търсенето и предлагането в страни - основни пазари за националния туристически продукт, в регионален, европейски и световен мащаб;
 8. организира и анализира проучвания в туризма и изготвя прогнози за развитието на бранша като цяло и на отделни видове туризъм;
 9. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в Националния туристическия регистър, когато те съответстват на целите и приоритетите на Министерството в областта на туризма за съответната година;
 10. подпомага дейността на компетентните органи за провеждане на държавната политика по отношение на обучението и повишаване квалификацията на кадрите в туризма;
 11. вписва туристически сдружения в Националния туристически регистър;
 12. сертифицира туристически информационни центрове и ги включва в Националната мрежа на сертифицираните туристически информационни центрове.