Разпоредена е проверка на плаж „Силистар“

06 септември 2020

Инспектори на Министерството на туризма ще извършат проверка дали се изпълняват условията по договора за концесия на плаж „Силистар“. Концесионер е „ММ - Груп Силистар” ООД, а договорът за концесия е в сила от 04.09.2020 г.

Съгласно чл. 9, ал. 1 от договора, същият влиза в сила един месец след сключването му, при положение, че са изпълнени следните условия: представяне от концесионера на банковата гаранция за периода от влизане в сила на договора до края на календарната година; съгласуване от министъра на туризма на специализирани програми и/или схеми, свързани с осъществяването на задължителните дейности, в т.ч. и водно-спасителната дейност, и одобряване от министъра на туризма на специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морския плаж.

Договорът е сключен на 04.08.2020 г., което значи, че е влязъл в сила на 04.09.2020 г. след като надлежно бяха изпълнени всички гореизброени дейности. Концесионерът има задължение за осъществяване на задължителните дейности от срока на действие на договора. Предаването на морския плаж с приемо-предавателен протокол и намиращите се на него преместваеми обекти и принадлежности с оглед разпределянето на отговорността за премахването на онези от тях, които са поставени в нарушение на законовите изисквания, не е свързано и не е условие за влизане в сила на концесионния договор. Задълженията на концесионера за изпълнение на задължителните дейности започват да текат от деня на влизането в сила на концесионния договор.

Правата и задълженията на страните следва да се изпълняват от страните от първия ден на влизане в сила на договора за концесия, особено задължителните дейности от страна на концесионера в разгара на летния сезон.

Резултатите от провеката на инспекторите ще бъдат представени на министъра на туризма в протокол, заедно с предложение за предприемане на последващи действия, съобразно изискванията на закона.

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon