Доклад за дейността и предстоящите задачи на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма