Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен юрисконсулт в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“ при МТ