Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в дирекция „Финанси и управление на собствеността” при Министерство на туризма

01 април 2019

Списък

за допуснати и недопуснати кандидати

за длъжността Главен експерт в дирекция „Финанси и управление на собствеността” при Министерство на туризма

 

Конкурсната комисия, назначена със заповед № РД-02-35-10/22.03.2019 г. на Министъра на туризма, реши:

 

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

 

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Пламен Петров Мушков
  2. Кристина Иванова Николова-Вангелова
  3. Стойна Георгиева Вахдат
  4. Марияна Димитрова Петкова
  5. Силвия Николаева Василева
  6. Люба Бориславова Русинова
  7. Теодора Василева Златанова

 

б) Не се допускат до конкурс кандидатите:

 

1. Ивелина Апостолова Бубова - представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит за заемане на длъжността - 4 години.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на 09.04.2019 г. в 10:30 часа за решаване на тест в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” №1.

 

Кандидатите да носят документ за самоличност.

Резултатите от теста ще бъдат обявени на кандидатите на 09.04.2019 г. в 13:30 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

Интервюто с успешно издържалите теста кандидати ще се проведе на 09.04.2019 г. в 14:00 часа в сградата на Министерство на туризма, на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1.

 

СТАНКА ИЛИЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon