Списък на допуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжността „държавен експерт”, който изпълнява и функциите на служител по сигурността на информацията, в звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“ на Министерство на туризма

18 септември 2019

 

СПИСЪК

 

на допуснатите кандидати за участие в събеседване за длъжността „държавен експерт”, който изпълнява и функциите на служител по сигурността на информацията, в звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“ на Министерство на туризма, кандидатствали по чл. 81а от Закона за държавния служител (ЗДСл)

 

 

Име, презиме и фамилия на допуснатите кандидати до участие в събеседване:

 

 1. Олег Божков Стоянов;

 2. Диана Димитрова Димитрова;

 3. Ваня Костадинова Иванова.

   

  Допуснатите кандидати да се явят на 24.09.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на Министерство на туризма, ул. „Съборна“ № 1.

   

   

   

  КРАСИМИРА НЕЧЕВА     /П/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА                                                               

   

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon