Списък на допуснатите кандидати за участие в събеседване по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността юрисконсулт в отдел „СПППТ", дирекция „Туристическа политика“

21 май 2019

СПИСЪК

 

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ

 ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА В ТУРИЗМА“, ДИРЕКЦИЯ „ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА“.

 

 

I. Допуска до събеседване следните кандидати:

1. Анмари Димитрова Николаева;

2. Андреана Христова Каишева

 

II. Недопуска до събеседване следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати

 

Допуснатите кандидати да се явят на 27.05.2019 г. от 10.30 часа в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА /П/

ВЕНЕЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon