СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В СЪБЕСЕДВАНЕ ЗА ОБЯВЕНАТА ПО ЧЛ. 81А ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ И ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“