Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител, за длъжността главен юрисконсулт в отдел „ПДОП“, дирекция „АПОЧР" в МТ