Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността държавен експерт в звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“ при МТ

26 септември 2019

Резултати от проведеното събеседване с явилите се кандидати по мобилност в държавната администрация по чл. 81а от Закона за държавния служител за длъжността държавен експерт в звено „Информационно обслужване и системи за сигурност“ при Министерство на туризма

Име, презиме и фамилия и резултат на явилите се кандидати до участие в събеседването:

1. Олег Божков Стоянов - 4,72

2. Диана Димитрова Димитрова - 3,27

 

Комисията класира:

На първо място -Олег Божков Стоянов

 

Красимира Нечева /П/

Председател на комисията

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon