Резултати от проведения конкурс за длъжността държавен експерт 1 щатна бройка в отдел „ККД“, дирекция "УМП"

26 септември 2019

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

 държавен експерт 1 щатна бройка в отдел „Контрол на концесионната дейност“,

дирекция „Управление на морските плажове“

проведен на 19.09.2019 г.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефи-циент

Обща оценка от теста

Резултат от интервюто

Коефи-циент

Обща оценка от интервюто

Окончателен

резултат

1.Стоян Недялков Пенчев

Не издържал

 

----------

 

----------

 

-------------

 

---------

 

-----------

Не сформира резултат

2.Цветелина Николаева Николова-Георгиева

4,75

3

14,25

4,67

5

23,35

37,60

3.Десислава Димитрова Янкова

 

Не издържал

 

----------

 

----------

 

----------

 

---------

 

-----------

 

Не сформира резултат

4.Евгени Кирилов Божилов

 

Не издържал

 

----------

 

----------

 

----------

 

---------

 

----------

 

Не сформира резултат

 

              Въз основа на проведения конкурс за длъжноста държавен експерт 1 щатна бройка в отдел „Контрол на концесионната дейност“, дирекция „Управление на морските плажове“, след преценка на професионалните качества на кандидатите, комисията класира, както следва:

 

На първо място - Цветелина Николаева Николова-Георгиева – окончателен резултат 37,60.

 

 

 

 

ВАСИЛКА ЦАНЕВА /П/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon