Протокол от комисията, назначена със заповед № РД-02-35-15/15.06.2020 г., относно провеждане на конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Правни дейности и обществени поръчки“, дирекция АПОЧР при Министерство на туризма - 1 бройка