Протокол №1 от заседание на комисия, определена със Заповед №Т-РД 16-231/11.10.2019г. на министъра на туризма за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерство на туризма