Обявление за подбор на двама външни членове на одитния комитет на Министерството на туризма

26 септември 2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА (МТ), НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИТЕ КОМИТЕТИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И ЗАПОВЕД № Т-РД-16-214/19.09.2019 ГОДИНА ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ДВАМА ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

 

 

 1. Изисквания към кандидатите съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор:

- образование: придобита образователно-квалификационна степен „магистър”;

- опит: най-малко пет години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;

- да не участват в повече от два одитни комитета.

 

2. Необходими документи, които кандидатите да представят за участие в процедурата за подбор:

 • Писмено заявление по образец за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Министерство на туризма, към което се прилагат следните документи:

  - Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп. бр. 86 от 2017 г.);

  - Копия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);

  - Декларация по образец от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участва в повече от два одитни комитета);

  - Други документи, удостоверяващи допълнителна квалификация и придобити сертификати в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (по преценка на кандидата);

  -  Подробна професионална автобиография.

              Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

   

  3. Място и срок за подаване на документи:

  Документите се подават в сградата на МТ на адрес: гр. София, ул. „Съборна” № 1, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

  Документите се представят лично от кандидатите в 14-дневен срок от датата на публикуване на обявлението на интернет страницата на Министерство на туризма.

  4. Описание на задълженията на външен член на одитния комитет: участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета съгласно чл. 18, ал. 5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитния комитет заседава най-малко веднъж на два месеца. Заседанията на одитния комитет ще се провеждат в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. „Съборна” № 1.

  5. Размер на възнаграждението на външен член на одитния комитет: размерът на възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния комитет е от половин до една минимална работна заплата за месец. Индивидуалният размер ще бъде определен от министъра на туризма при сформирането на одитния комитет.

  6. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

  - проверка на представените от кандидатите документи и изготвяне на списък на кандидатите, допуснати до участие в подбора.

  До участие в подбора не се допускат кандидати, които не са представили всички документи по т. 2 или документите са представени извън определения срок.

   

  - интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работата на одитния комитет. Кандидатите ще бъдат оценявани на база на общото им класиране и класирани по възходящ ред.

  До кандидатите, които са допуснати до интервю, на посочения от тях адрес, ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъдат посочени: датата, място и часът, в който кандидатът следва да се яви на интервю).

  7. Списъците на допуснатите кандидати и всички документи във връзка с процедурата за подбор се публикуват на сайтът на Министерство на туризма: www.tourism.government.bg и се поставят на информационното табло в МТ на адрес: гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

  Образци на заявление за участие в процедурата за подбор и декларация от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, т. 3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор са публикувани на интернет страницата на министерството.

Заявление по образец

Декларация за обстоятелството по чл.18, ал.1, т.3 от ЗВОПС
 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon