Министерство на туризма обявява конкурс за длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“ – 1 бройка

01 ноември 2019

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

О Б Я В Я В А   К О Н К У Р С

За длъжността юрисконсулт в дирекция „Международно сътрудничество и инвестиции в областта на туризма“,

при Министерството на туризма – 1 бройка.

 

            Кратко описание на длъжността:

            Участва в дейността на дирекцията по изпълнение на годишната програма за международно сътрудничество и инвестиции, методически подпомага международни и местни структури, туристически  сдружения и фирми за достъпа им до информация касаеща международната дейност на Министерството на туризма.

 

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

    1.1. Минимална образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Право“, с юридическа правоспособност;

    1.2. Минимален професионален опит – не се изисква;

и /или

    1.3. Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши.

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

    2.1. Да познава и прилага на практика нормативната уредба, свързана с дейността на Министерството на туризма и преките задължения произтичащи от длъжността.

    2.2. Ползване на един чужд език.

    2.3. Добри компютърни умения и допълнителни квалификации с оглед ефективното изпълнение на длъжността.

    2.4. Работа с правно-информационна система.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 590 до 2150 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

    1.Решаване на тест;

    2.Интервю.

4. Необходими документи за участие в конкурса:

    4.1. Заявление за участие в конкурс – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

    4.2. Декларация по чл. 17 ал. 2 т. 1 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определена длъжност, не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност;

    4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

    4.4. Копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, при наличие на такъв.

    4.5. Автобиография;

    4.6. Други документи: сертификати за проведени обучения;

    4.7. Удостоверение за придобита юридическа правоспособност.

5. Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България /МВнР и НАЦИД-МОН/.

6. Място за подаване на документи:

    Министерство на туризма;

    Адрес: в гр. София, ул. „Съборна“ № 1, Приемна.

7. Срок за подаване на документи – 10 дни от публикуване на обявлението в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на сайта на Министерство на туризма и на сайта за подаване на работа Джобс бг.

            Не се приемат документи, подадени по пощата или електронната поща.

            Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно).

8. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – сайта на Министерството на туризма: www.tourism.government.bg и информационното табло в Министерството на туризма, гр. София, ул. „Съборна“ № 1.

 

            Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

 

 

 

НИКОЛИНА АНГЕЛКОВА                                     

Министър на туризма

 

 

 

Facebook icon
Twitter icon
Google icon
e-mail icon